Slovník používaných pojmov a skratiek

V nasledujúcich riadkoch nájdete vysvetlenie pojmov a skratiek, ktoré sa najčastejšie používajú v slúchadlovej akustike.

AGC (Automatic Gain Control)
Automatická regulácia zisku (zosilnenia), závislá alebo na vstupnom signále (AGC-O), alebo na výstupnom signále (AGC-I).
Air conduction (vzdušné vedenie)
Vedenie zvuku do vnútorného ucha vnútorným zvukovodom. V audiometrii označuje prezentovanie zvuku cez slúchadlá. Viď rovnako kostné vedenie.
Akustická spätná väzba
Pískanie slúchadla (pozri spätná väzba)
Akustický reflex
Aktivácia stredoušných svalov pri vysokej hladine zvuku, slúžiaca k ochrane vláskových buniek vnútorného ucha.
Akustika
Veda zaoberajúca sa vznikom, prenosom vnímaním zvuku.
Akrylát
Plastická hmota, používaná k výrobe ušných koncoviek.
Aktívny filter
Filter obsahujúci aktívne (zosilňovacie) prvky.
Analógový
Nie digitálny. Plynulé (spojité) signály sú analógové.
Audiogram
Grafické vyjadrenie sluchovej skúšky. Výsledky sa vyjadrujú v dB HL (Hearing Level), obvykle v frekvenčnom pásme šiestich oktáv od 125 do 8000 Hz.
Audiológia
Veda zaoberajúca sa popisom a liečením sluchových porúch.
Audiometria
Meranie funkcie schopnosti počuť, určitej osoby v porovnaní s normálnym-zdravým sluchom.
Auricle (boltec)
Vonkajšia chrupavkovitá časť ucha.
Automatické slúchadlá
Slúchadlá, kde sa regulácia hlasitosti neprevádza manuálne, nastavením potenciometru, ale špeciálnym typom zosilňovača K-AMP,FDRC.
Bazilárna membrána
Membrána vo vnútornom uchu, kde sú umiestnené zmyslové bunky (vláskové bunky). Keď je ucho stimulované zvukom, bazilárna membrána začne kmitať a aktivuje vláskové bunky vo vzorke špecifickej danému zvuku. Membrána má tvar špirály o celkovej dĺžke 30-35 mm.
BiCROS
Pokiaľ ma jedno ucho veľku stratu sluchu a slúchadlo mu neprináša žiadny efekt, slúchadla sa pripoja takým spôsobom, že zvuk z oboch strán hlavy je vedený do ucha s menšou stratou sluchu. Viď rovnako CROS.
Binaurálne
Týkajúci sa oboch uší, na rozdiel od monaurálneho, kedy sa využíva len jedno ucho.
Bone conduction (kostné vedenie)
Vedenie zvuku do vnútorného ucha prostredníctvom lebečných kostí. V audiometrii sa tak označuje prezentovanie zvuku pomocou vibrátora (kostného vodiča) umiestneného typicky na mastoiidnom výbežku za uchom alebo na čele.
CIC (Completely In the Canal)
Kompletne v zvukovodom kanále umiestnené najmenšie zvukovodové slúchadlá. Používajú sa v nich batérie typu 10 a 5.
Cochlea (slimák, kochlea)
Vnútorné ucho
Concha (koncha)
Dutá časť boltca.
Conductive loss (prevodová strata)
Znížený prenos zvuku cez zvukovod a stredné ucho.
Congenital (kongenitálny)
Vrodený
Contralaterálny (kontralaterálny)
Na opačnej strane (hlavy). Opakom je ipsilaterálne.
CROS
Contalateral Routing of Signals – kontralaterálne vedenie signálu. Stratégie prispôsobenia slúchadla, používaná hlavne vtedy, ak je jedno ucho úplne hluché a druhé je takmer normálne: Jeden mikrofón (v prázdnom slúchadle) sa umiestni na „hluché“ ucho a signál sa vedie na druhú stranu, kde sa privedie do lepšieho ucha a zosilní sa slúchadlom.
Decibel – dB
1/10 Belu. Decibel je logaritmickou mierou pomeru medzi dvoma číslami. Pôvodne sa dB používal pre vyjadrenie pomerov intenzity, a pomer v dB medzi dvoma intenzitami I1 a I2 bol definovaný ako 10 log (I1 / I2 ). V akustike sa dB často používa k popísaniu pomeru medzi dvoma zvukovými tlakmi p1 a p2 . Pretože intenzita je úmerná štvorcu (druhej mocnine) zvukovému tlaku, dostávame vzťah dB = 10 log(p1/p2)2 = 20 log (p1/p2). Ak je zvukový tlak dvakrát väčší než iný, je o 6 dB vyšší. Ak je desaťkrát väčší, je väčší o 20 dB.
dB (HL) – Hearing Level (dB hladina sluchu)
Decibel Hearing Level = počet decibelov. o ktorý prekročí zvukový tlak normálny prah sluchu.
db (SPL) – Sound Pressure Level (dB hladiny zvukového tlaku)
Decibel SPL je počet decibelov, o ktorý prekročí zvukový tlak referenčný zvukový tlak 20 µPa.
Digitálny
Vyjadrený číslami.
Directional hearing (smerové počutie)
Schopnosť určiť smer, odkiaľ prichádza zvuk.
Directional microphone (smerový mikrofón)
Mikrofón, ktorého citlivosť je závislá na smere prichádzajúceho zvuku.
Distortion (skreslenie)
Nelineárne skreslenie slúchadla, vyusťujúce v tóny alebo šum, ktorý nie je obsiahnutý v pôvodnom signále.
Duálne AGC
Duálne AGC prispôsobuje výstupnú hladinu pomaly s malými zmenami hlasitosti a zaisťuje príjemný kľudný zvuk. Keď sa náhle odjaví hlasitý zvuk, ucho je chránené rýchlou korekciou zisku.
Dynamická kompresia
reprodikcia všetkých zvukových hladín z akustického prostredia v obmedzenom dynamickom rozsahu sluchového postihnutia s použitím zosilňovača s automatickou reguláciou zisku (AGC).
Dynamický rozsah sluchu (dynamic range)
Rozdiel v dB medzi sluchovým prahom nepríjemného počutia. Normálne počujúce osoby majú dynamický rozsah okolo 120 dB na stredných frekvenciách.
Ear canal rezonance ( rezonacia zvukovodu)
Rezonancia v zvukovode, ktorá zdôrazňuje frekvencie okolo 3 kHz.
Echo (ozvena,dozvuk)
Zvuk odrazený s takým časovým oneskorením (viac ako 100ms), že vytvára dojem, ako by bol časovo oddelený od priameho zdroja zvuku.
ERA – Electrical Response Audiometry (audiometria elektrických odpovedí)
Počítačom riadená registrácia slabých elektrických potenciálov vznikajúcich v nervových bunkách kochley, sluchovej dráhy alebo sluchového centra v sivej mozgovej kôre, keď je ucho stimulované zvukom.
FDRC (Full Dynamic Range Compression)
FDRC je skratka pre kompresiu v celom dynamickom rozsahu. Rozumie sa tým AGC s nízkym prahom napr. 45 dB a relatívne malým kompresným pomerom napr. 2:1.
Feedback (spätná väzba)
Pri slúchadle: „Pískanie“ vznikajúce vtedy, ak sa dostane zosilnený zvuk z slúchadla späť k mikrofónu toho istého slúchadla
Free – Field (voľné pole)
Zvukové pole nerušené žiadnym objektom. Podmienky voľného poľa je možné dosiahnuť napr. v bez dozvukovej komore.
Frekvenčná charakteristika (frequency response)
Frekvenčná charakteristika slúchadla je typická krivka výstupu alebo zisku produkovaná slúchadlom v akustickom kupleri, kedy vstupným signálom je sínusový tón konštantnej amplitúdy.
Gain (zisk)
Počet dB, o ktoré výstupná hladina zariadenia prekročí vstupnú úroveň.
Viď. dB.
HI – PRO
Registrované označenie interface modulu, zapojeného medzi PC a slúchadlom, ktorý sa používa pri nastavovaní slúchadiel pomocou PC. HI-PRO je podporované veľkým počtom výrobcov. Používa sa najmä so systémom NOAH.
Hearing threshold level (hladina prahu sluchu)
Počet dB, o ktoré práh sluchu danej osoby prekračuje prah normálneho sluchu. Meria sa v dB (HL).
Impedancia (impedance)
V akustike: Akustický odpor voči prenosu zvuku. Časté použitie je pri meraní impedancie pred bubienkom.
Impedančný audiometer (impedance audiometry)
Stanovenie impedancie pred bubienkom. Dva bežné typy impedančnej audiometrie sú:
1; tympanometria, ktorá slúži k sledovaniu pohyblivosti bubienka,
2; reflexná audiometria, ktorá sa používa k registácií funkcie akustického reflexu.
Incus
Nákovka. Prostredný z troch malých kostičiek v stredoušnej dutine, majúca tvar nákovky.
Individuálne (zákazníkovo) slúchadlo
Slúchadlo, ktoré je vyrobené špeciálne pre určitého sluchovo postihnutého, podľa jeho individuálnych požiadaviek.
Input signál (vstupný signál)
Zvukový signál na mikrofóne slúchadla.
Insertion signál (vložený signál)
Rozdiel medzi hladinami zvuku na bubienku so slúchadlom a bez slúchadla.
In situ measurements (meranie in situ)
Prevedenie merania slúchadla v situácii, keď je slúchadlo na (v) uchu užívateľa.
Ipsilaterálny
Na rovnakej strane (hlavy). Opak je kontralaterálne.
IROS
Ipsilateral Routing Of Signal – ipsilaterálne vedenie signálu: prispôsobenie pomocou otvorenej ušnej koncovky.
IT (Insita Top)
Konchálne (boltcové) slúchadlo, umiestnené vo vnútornom uchu.
K – AMP (zosilňovač)
Zosilňovač pre slúchadla s adaptívnym AGC a vynikajúcou reprodukciou signálu. Viď kapitolu o zosilňovačoch.
Knee – point (koleno krivky)
Miesto ohybu na krivke vstup – výstup slúchadla s AGC, označujúci úroveň, pri ktorej sa AGC aktivuje.
Kupler
Zariadenie na meranie slúchadla, ktoré sa používa k meraniu akustických parametrov a prenosových charakteristík.
Light Polymerizate (polymér tvrdený svetlom)
Materiál používaný k výrobe ušných vložiek – koncoviek. Materiál sa vytvrdzuje účinkom svetla.
Localization (lokalizace)
Viď. smerové počutie.
Malleus
Kladivko. Prvá z malých kostičiek v stredoušnej dutine, ktorá má tvar kladivka a je pripojená k bubienku.
Masking (maskovanie)
Potlačenie slabšieho zvuku silnejším zvukom. Maskovanie sa používa v audiometrii pri testovaní uší s rôznym prahom sluchu. Pri testovaní horšieho ucha je tak zaistené, že zvuk nemá presluch do lepšieho ucha.
Mazový filter (zátka)
Zabraňuje ušnému mazu prechádzať do slúchadla a tým zabraňuje jeho znehodnoteniu. K dispozícii je niekoľko typov týchto filtrov – viď príslušenstvo.
MCL – Most Comfortable Level (hladina príjemného počutia)
Hladina, na ktorej je zvuk najpríjemnejší. MCL pre reč sa často používa ako testovacia hladina pri slovnej audiometrii.
Meatus Acusticus
Zvukovod.
Méniere`s disease (Ménierova choroba)
Postihnutie vnútorného ucha spojeného so záchvatmi závrate, ušnými šelestami a kolísavou nedoslýchavosťou.
Microphone (mikrofón)
Zariadenie (menič) v slúchadle, ktoré prevádza zvukové vlny na elektrický signál.
Monaural (monaurálny)
„Týkajúci sa jedného ucha“, na rozdiel od binaurálneho, kde sa jedná o obidve uši.
NAL
Názov pravidla pre nastavovanie slúchadiel z Národných akustických laboratórií v Austrálii.
Nastavovacie prvky
Ovládacie prvky, ktorými špecialisti na slúchadla nastavujú zisk slúchadla, výstupný tlak, prenosové charakteristiky a pod.
NH
Tónová clona na zmenu prenosovej charakteristiky v oblasti nízkych kmitočtov.
NL
Tónová clona na zmenu prenosovej charakteristiky v oblasti vysokých kmitočtov.
NOAH
Registrované meno počítačového programu pre nastavenie slúchadiel. NOAH podporuje veľký počet výrobcov.
Normal Hearing Treshold (normálny prah sluchu)
Hladina zvuku, na ktoré normálne počujúce osoby práve začínajú počuť tóny. Meria sa v dB SPL na presne určenom mieste, napr. pred bubienkom alebo vo voľnom poli.
Occlusion effect (okluzný efekt)
Zdôraznenie nízkych frekvencií signálu vedeného kosťou, spôsobené uzavretím zvukovodu. Zvuk zo slúchadla potom vytvára dojem počúvania „v sude“ (týka sa to napr. počutia vlastného hlasu pacienta so slúchadlom). Tomuto efektu je možné zabrániť napr. tzv. odvetraním ušnej koncovky.
Omnidirectional microphone (viacsmerový mikrofón)
Mikrofón, ktorého citlivosť nie je závislá na smere, z ktorého prichádza zvuk.
Open ear response (charakteristika otvoreného zvukovodu)
Zvukový tlak na bubienku u osoby nachádzajúcej sa v zvukovom poli. Na frekvenciách okolo 3 kHz je hladina o 10-20 dB vyššia ako pri vchode do zvukovodu, čo je spôsobené rezonanciou zvukovodu.
Organ of Corti (Cortiho orgán)
Sluchový orgán situovaný na basilárnej membráne vnútorného ucha.
OSPL 90
Output Sound Pressure Level – hladina výstupného zvukovodového tlaku – pri vstupnom signále 90 dB. Inak sa tiež hovorí o maximálnom výstupe alebo maximálnom výstupnom výkone slúchadla (MPO – Maximal Power Output).
Otitis media
Zápal stredného ucha, často spojený s naplnením stredoušnej dutiny sekrétom.
Oto-acoustic emission (otoakustické emisie)
Zvuk, ktorý generuje vnútorné ucho. Zvuk sa zaznamenáva v zvukovode.
Otoplastika (odtlačok ucha, earmould, shell)
Pri individuálnych koncovkách a individuálnych slúchadiel, sa otoplastika vyhotovuje za pomoci špeciálnej odtlačkovej hmoty a špeciálnej striekačky na odtlačok.Z odtlačku sa potom vyhotoví tzv. škrupinka – šálka, ktorá slúži ako púzdro individuálneho slúchadla. Zosilňovač, reproduktor a mikrofón sa montujú do tphto púzdra. Kryt s priehradkou pre batériu (faceplate, základová doska), tvoria vonkajšiu stranu slúchadla.
Otosclerosis (otoskleróza)
Abnormálne stvrdnutie a zhutnenie kostného tkaniva okolo oválneho okienka, vyusťujúceho v riziko fixovania a zrastenia platničky strmienka.
Otologist (otológ)
Ušný chirurg.
Otoscope (otoskop)
Ručný optický nástroj pre zrakovú kontrolu zvukovodu a bubienka.
Output (výstup)
Zosilnený zvuk, ktorý je produkovaný slúchadlom.
Passive filter (pasívny filter)
Filter obsahuj len pasívne súčiastky ako sú rezistory (odpory) alebo kondenzátory.
Perception (percepce)
Schopnosť zistiť podnet a reagovať naň. Percepcia reči znamená počutie a rozumenie rečového signálu.
Perceptive hearing loss (percepčná nedoslýchavosť)
To isté ako senzoneurálna nedoslýchavosť.
Photoplastic (fotoplast)
Plastický materiál vytvrdzujúci sa pod vplyvom ultrafialového svetla.
Pinna (boltec)
Vonkajšia chrupavková časť ucha.
P.M.M.A.
Poly – methyl meta – akrylát: chemický názov akrylátu.
POGO – Prescription of Gain and Output (Predpis zisku a výstupu)
Pravidlo k nastaveniu slúchadla.
Presbyacusis (presbyakúzia)
Nedoslýchavosť spôsobená vekom. (degeneratio labyrinti acustici senilis)
Preset gain control (regulácia prednastavenia zisku)
Zvláštny regulátor hlasitosti, ktorý nastavuje sluchadlový špecialista, a to tak, aby obmedzil vhodne rozsah zosilnenia pre potreby užívateľa.
Programovateľné slúchadla
Slúchadla, ktorých parametre sa nastavujú pomocou počítača alebo programovacej jednotky.
Receiver (sluchátko)
Reproduktor slúchatka.
Recovery time (čas dobehu, zotavenia kompresie – u slúchadiel s AGC)
Časový interval od okamžiku, keď vstupný signál náhle poklesne, do momentu, keď sa výstupná hladina ustáli medzi +/- 2 dB svojej novej konštantnej úrovne.
Recruitment
Viď loudness recruitment – vyrovnávanie hlasitosti.
Reference test frequency (referenčná skúšobná frekvencia)
Frekvencia, na ktorej sa nastavuje zisk slúchadla k účelom merania.
Reference test gain (referenčný skúšobný zisk)
Nastavenie zisku slúchadla k účelom merania základnej frekvenčnej charakteristiky a ďaľšich údajov slúchadla.
Reflection (odraz)
Odrážanie zvukovej vlny od veľkého tvrdého povrchu.
Reflex audiometry (meranie reflexu v audiometrii)
Viď impedance audiometry (impedančná audiometria)
Release time (čas dobehu, uvoľnenie kompresie)
Viď recovery time – čas dobehu.
Residual inhibition (reziduálna inhibícia)
Dočasné potlačenie tinitu, ktoré sa môže objaviť po počúvaní určitých zvukov.
Resonance (rezonance)
Situácia, kedy vznikajú relatívne veľké oscilácie, podmienené určitou frekvenčnou stimuláciou.
Reverberation time (dozvuk)
Časový interval medzi okamžikom, kedy zdroj zvuku v miestnosti náhle stíchol a momentom, kedy hladina zvuku poklesla o 60dB od svojej pôvodnej stálej úrovne.
Rinne test (Rinneho skúška)
Jednoduchá sluchová skúška prevedená pomocou ladičky, ktorej účelom je odhalenie prevodnej nedoslýchavosti.
RPC (resonance Peak Control)
Regulácia rezonančných špičiek, slúži k optimalizácii reprodukcii vysokých kmitočtov a tiež k potlačeniu spätnej väzby v prípade veľkého ventingu.
Sensorineural loss (percepčná nedoslýchavosť)
Vada zmyslových buniek a nervových vlákien vo vnútornom uchu, na rozdiel od prevodovej nedoslýchavosti.
711 coupler - „seven-eleven“ coupler (kupler 711)
Akustický kupler používaný k meraniu slúchadiel. Rovnako sa nazýva ušný simulátor. Zodpovedá norme IEC 711, v ktorej je kupler definovaný.
Signal-noise ratio (pomer signál-šum, odstup signálu od šumu)
Hladina zvukového tlaku signálu (reči, tónov, a pod.) porovnávaná k hladine šumu pozadia a meraná v dB.
Ski-slope (doslova lyžiarsky svah)
Strmo spadajúci; používa sa k vyjadreniu audiogramu, u ktorého je takmer normálny prah sluchu na nízkych frekvenciách a ťažká nedoslýchavosť vo vysokých frekvenciách.
Sound field testing (skúška v zvukovom poli)
Pri slovnej audiometrii: Prezentácia rečového signálu prostredníctvom reproduktoru.
Speech audiometry (slovná audiometria)
Sluchová skúška využívajúca slovných podnetov.
Spread of masking (široké maskovanie)
Maskovanie frekvenciami odlišnými od frekvencie maskujúceho signálu.
SRT – Speech Reception Threshold (prah zrozumiteľnosti reči)
Hladina zvukového tlaku, na ktorej je opakované správne 50% slov alebo viet. Môže byť stanovený relatívne k SRT normálne počujúcej osoby alebo k hladine absolútnej.
SSPL 90
Hladina nasýtenia zvukového tlaku pri vstupe 90dB (Saturation Sound Pressure Level with 90 dB input). Rovnako sa označuje ako maximálny výstup alebo maximálny výstupný výkon slúchadla – MPO (Maximum Power Output)
Stapedius muscle (Strmienkový sval)
Malý sval v strednom uchu spojený so strmienkom a aktivovaný stredoušným reflexom.
Stapes (strmienok)
Posledná z troch malých kostičiek v stredoušnej dutine, majúca tvar strmienku a spojená s oválnym okienkom.
Stepped response (schodovitá charakteristika)
Frekvenčná charakteristika pozostávajúca z dvoch malých úsekov, pričom plateau vysokých frekvencií je na vyššej hladine.
TD – Treshold of Discomfort (prah nepríjemného počutia)
Hladina zvuku, nad ktorú je zvuk už nepríjemne hlasitý. Prekročenie tohoto prahu musí byť pri sluchových skúškach zabránené všetkými prostriedkami. Viď rovnako UCL, ULL.
Tectorial membrane (tektoriálna membrána)
Membrána vo vnútornom uchu prekrývajúca vláskové bunky.
Telecoil (indukčná – tzv. telefónna cievka)
Cievka uložená v slúchadle. Mení elektromagnetické pole, napr. zo sluchátka telefónneho aparátu alebo indukčnej cievky, na elektrické napätie.
Telemagnetic loop system (systém indukčnej slučky)
Elektromagnetický prenos zvuku do indukčnej cievky v slúchadle.
Tensor tympani (napínač bubienku)
25mm dlhý sval v strednom uchu pripojený ku kladivku a aktivovaný stredoušným reflexom.
Tinnitus
Pískavé alebo bzučivé zvuky, ktoré počuje len pacient a ktoré sú nezávislé na vonkajších zvukov. Často sa objavujú spolu s nedoslýchavosťou.
Tone – Decay
Posun prahu. Je zapríčinený adaptáciou alebo únavou sluchového orgánu. Pokiaľ je ucho napr. stimulované tónom, ktorý je práve na prahu sluchu, tón prestane byť počuteľný asi za 20 až 30 sekúnd. Hlasitosť sa potom musí zvýšiť o 5-10-15 dB, aby tón pacient opäť počul. Pokiaľ je posun prahu väčší ako 20 dB behom 1 minúty, je považovaný za abnormálny (zvýšená unaviteľnosť)
Transducer (menič)
Zariadenie, ktoré premieňa jednu formu energie na inú. Mikrofón a reproduktor v slúchadle sú meniče, pretože mikrofón premieňa zvukové vlny na elektrickú energiu a reproduktor premieňa elektrickú energiu na zvukové vlny.
TTS – Temporary Threshold Shift (dočasný posun prahu)
Nedoslýchavosť, ktorá bola zapríčinená počúvaním hlasitého zvuku. Po niekoľkých minútach alebo hodinách sa sluch vráti k normálu. Viď. rovnako PTS.
2cc coupler (dvojkubíkový kupler)
Prvý a najjednoduchší akustický kupler používaný k meraniu slúchadiel. Teraz sa používa predovšetkým ku kontrole kvality slúchadiel. Je špecifikovaný v norme IEC 126.
Tympanic membrane (stredoušná membrána)
Bubienok
Tympanometry (tympanometria)
viď Impedance audiometry.
UCL – Un-comfortable Level (hladina nepríjemného počutia)
Hladina, na ktorej pacient vníma tóny alebo reč ako nepríjemne hlasitú. (Rovnako ULL: Uncomfortable Loudness Level).
VC (Volume Control)
Potenciometer, ktorý slúži užívateľovi k regulácii hlasitosti slúchadla.
Venting (prídavný odvetrávací otvor)
Podľa veľkosti vyvŕtaného otvoru je možné dosiahnuť rôznych efektov. Malý priemer slúži len k odvetraniu slúchadla a k vyrovnaniu tlaku, zatiaľ čo väčší priemer pritom mení aj prenosové charakteristiky.
Wide range (široké pásmo)
Termín používaný pre slúchadla so širším frekvenčným rozsahom ako je bežné.
Zvukovodové slúchadla
Slúchadla ITC (In-The-Canal), veľkosťou o niečo menšie ako sú boltcové (konchálne, In-The-Ear) slúchadla. Všeobecne, slúchadla nosené v zvukovode.